• TreatRite

    קו טיפול במים עם מעקף יחסי לקצבי ספיקה גבוהים עד 100 מ"ק /שעה

    ™TreatRite היא מערכת מינון יחסי המותקנת בין הקו הראשי (A) למשני (B), ומופעלת באמצעות מנגנון הידראולי מתוחכם וחדשני.

    משאבת ™MixRite הינה יחידה המודדת נפח ומבצעת מינון יחסי. השילוב בין משאבת המינון ™MixRite לבין יחידת המעקף יוצר מערכת שלמה למינון יחסי.

    מערכת ™TreatRite מאפשרת למשתמש הקצה למנן תוספים מקובלים לטיפול במים, כגון: נתרן תת-כלורי, כלור דו-חמצני ומימן על-חמצני.

    מערכת ™TreatRite ניתנת להפעלה במספר טווחים